loading

klopkogel voor zeefreiniging

image/svg+xmlPPPPSSSS CCCCRRRRAAAACCCCOOOO NNNNeeeeddddeeeerrrrllllaaaannnnddddPPPPoooossssttttbbbbuuuussss 22222222000077772222444400000000 CCCCEEEE AAAAllllpppphhhheeeennnn aaaaaaaannnn ddddeeeennnn RRRRiiiijjjjnnnnTTTTeeeellll 0000111177772222----444422223333000055550000 FFFFaaaaxxxx 0000111177772222----444422223333000055555555 11111111----8888----2222000011116666 MMMMaaaßßßeeeeiiiinnnnhhhheeeeiiiittttZZZZeeeeiiiicccchhhhnnnneeeerrrr MMMMMMMM DDDDaaaattttuuuummmmPPPPrrrroooojjjjeeeeccccttttiiiioooonnnn AAAAlllllllleeee RRRReeeecccchhhhtttteeee vvvvoooorrrrbbbbeeeehhhhaaaalllltttteeeennnn:::: VVVVeeeerrrrvvvviiiieeeellllfffääällllttttiiiigggguuuunnnnggggeeeennnn aaaauuuucccchhhh aaaauuuusssszzzzuuuuggggssss----wwwweeeeiiiisssseeee ssssoooowwwwiiiieeee ZZZZuuuuggggaaaannnngggg ggggeeeeggggeeeennnüüübbbbeeeerrrr DDDDrrrriiiitttttttteeeennnn nnnnuuuurrrr mmmmiiiitttt aaaauuuussssddddrrrüüücccckkkklllliiiicccchhhheeeerrrr GGGGeeeennnneeeehhhhmmmmiiiigggguuuunnnngggg ddddeeeerrrr CCCCRRRRAAAACCCCOOOO GGGGmmmmbbbbHHHH ooooddddeeeerrrr CCCCRRRRAAAACCCCOOOO NNNNeeeeddddeeeerrrrllllaaaannnndddd BBBBVVVV BBBBeeeemmmmeeeerrrrkkkkuuuunnnnggggeeeennnn 11119999555588880000 CCCCRRRRAAAACCCCOOOO GGGGmmmmbbbbHHHHNNNNaaaauuuubbbbeeeerrrrggggssssttttrrrraaaßßßeeee 6666DDDD----55557777666622229999 AAAAttttzzzzeeeellllggggiiiiffffttttTTTTeeeellll 00002222666666662222----9999555555552222 0000 FFFFaaaaxxxx 00002222666666662222----9999555555552222 33333333 ZZZZeeeeiiiicccchhhhnnnnuuuunnnnggggssssnnnnuuuummmmmmmmeeeerrrr:::: DDDD mm °C D Härte hartheid hardness dureté durezza hitzebeständig bis hittebestendig tot heat-resistant up to résistant à la chaleur jusqu'à resistente al calore fino a D "
025574
klopkogel voor zeefreiniging
KK 043/60/080
   Add to cart
025608
klopkogel voor zeefreiniging
KK 040/60/080
   Add to cart
arrow_circle2pulsesizesmymachineshomecontactcartlogin